مواد افزودنی حباب ساز بتن

  مواد حباب ساز ( حباب زا ) بتن حبابهای بسیار ریز هوا بقطر متوسط 50 میکرون را در بتن ایجاد می کند .

  همچنین سبب بهبود کیفیت بتن تازه در موارد زیر میگرد :

  1 - کاهش نسبت آب به سیمان

  2 – کارای بهتر بتن

  3 – جلوگیری از جداشدن مواد و رو زدن شیره بتن

  4 – سبب پایداری بتن سخت شده در برابر یخ زدگی و مواد یخ زدا نیز می شود .

  5 – بتن با حباب هوا نفوذ ناپذیرتر از بتن معمولی است و از این رو مقاومت آن در برابر حمله سولفاتها بیشتر خواهد بود

  نکته : وجود حباب هوا تاثیر چندانی بر کاهش مقاومت فشاری بتن ندارد بلکه گاهی اوقات به علت کاهش نسبت آب به سیمان ، در مجموع موجب افزایش مقاومت آن نیز می گرد .

  عمده ترین مواد حباب زا ( کف زا ) عبارتند از :

  - صمغهای طبیعی چوب

  - چربیهای حیوانی یا نباتی ، اسید های چرب آنها

  - صابونها و مواد پاک کننده (Detergents )

  پایدار ماندن کف ، از خواص ضروری است و در غیر اینصورت حبابها در اثر وزن بتن خواهند ترکید ، از این رو علاوه بر مواد کف زا مواد پایدار کنده (Stabilizer ) حباب زا نیز افزوده میشود .

  معمولا حجم حباب هوای وارده در بتن از 4 % تا 8 % است . در مواقع لرزاندن مقداری از حبابهای هوا از آن خارج می شوند که در صورت لزوم با افزودن میزان مواد حباب ساز این کمبود را جبران می کنند .

  - مراجع :

  - کمیته افزودنی های شیمیایی بتن ICI2120-93

  - آیین نامه ابران ( آبا ) تجدید نظر اول

  - نشریه ۵۵ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی