مواد پوزولانی

  مواد پوزولانی ، مواد سیلیس یا سیلیسی و آلومینیومی رادیواکتیو هستند . در مجاورت با سیمان پرتلند در دمای معمولی فعال شده و با آب ترکیباتی شبیه سیمان بوجود می آورند که خاصیت چسبانندگی دارد .

  چرتهای اپالینی(Opaline Cherts) ، شیل ها (Shales)، توفها (Tuffs)، پامیستی ها (Pumicites)، خاک دیاتومه (Diatomaceous Earth) دارای این خاصیت هستند

  مواد پوزلانی مصنوعی نیز وجود دارند مانند :

  - سرباره کوره آهنگدازی (Blast Furnace Slag)

  - خاکسترزغال سنگ نرم شده (Pulverized Fuel Ash = PFA)

  - خاکستر نرم (Fly Ash)

  دوده سیلیس (Silica Fume – SF)

  مواد پوزولانی ماند دوده سیلیس باعث کم کردن حرارت آبگیری سیمان ، آب بندی نسبی بتن ، کاهش واکنش قلیای سنگدانه ها و حمله سولفاتها در بتن میشود .

  استفاده از مواد پوزولانی باعث کاهش در مقاومت اولیه و 28 روزه بتن رخ می دهد ولی مقاومت در سنین بیشتر ، افزایش یافته و نه تنها کمبود مقاومت را جبران می کند بلکه گاهی اوقات باعث افزایش مقاومت نیز می گردد.

  - مراجع :

  - کمیته افزودنی های شیمیایی بتن ICI2120-93

  - آیین نامه ابران ( آبا ) تجدید نظر اول

  - نشریه ۵۵ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی