محصولات شیمی بتن افرازبناافزودنی های بتن

responsive

AFRA-BUILD D-10

ابر روان کننده بتن بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-BUILD D-20

فوق روان کننده بتن بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-BUILD D-30

فوق روان کننده بتن بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-BUILD D-40

فوق روان کننده بتن بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-BUILD A-7110

فوق روان کننده بتن با توانایی کسب مقاومت بالا در سنین اولیه

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-BUILD R-2210

فوق روان کننده قوی بتن با خواص حفظ اسلامپ مطلوب


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-BUILD R-3310

فوق روان کننده با خواص حفظ اسلامپ

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-BUILD R-4410

فوق روان کننده بتن با خواص حفظ اسلامپ بالا

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-CRETE N-540

افزودنی فوق روان کننده و فوق کاهنده آب بتن

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-CRETE N-660

فوق روان کننده کسب مقاومت سریع بتن


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-CRETE R-540

افزودنی فوق کاهنده آب ، فوق روان کننده بتن با خواص کندگیرکنندگی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-PLAST D-130

افزودنی روان کننده یا کاهنده آب بتن


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-PLAST D-140

افزودنی روان کننده یا کاهنده آب بتن با خواص دیرگیری

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-CRETE N-350

افزودنی ضد یخ فاقد کلراید

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-CRETE C-440

افزودنی زودگیر و ضدیخ بتن

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-CRETE S-123

زودگیر مایع

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-CRETE S-101

افزودنی زودگیر پودری جهت شاتکریت به روش خشک

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-CRETE R-520

افزودنی دیرگیر کننده بتن

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-AIR B-220

افزودنی حباب زا بتن

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-MIX N-4500

افزودنی ژل میکروسیلیکا

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-MIX M-4500

افزودنی سوپر ژل میکروسیلیکا

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-MIX P-4500

افزودنی سوپر ژل میکروسیلیس ویژه


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-MIX M-4800

افزودنی دوغاب میکروسیلیس


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-BUILD LC-110

فوق روان کننده بتن برپایه کربوکسیلات اتر اصلاح شده با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-BUILD LN-220

افزودنی فوق روان کننده و فوق کاهنده آب بتن

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-BUILD R-44

افزودنی رزین سنگ های مصنوعی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-CRETE R-1

افزودنی روان کننده آب بند بتن

دانلود برگه مشخصات فنی