محصولات شیمی بتن افرازبناانواع گروت

responsive

AFRA-FLOW S-200

گروت نرمال

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-FLOW N-2500

گروت با مقاومت ۸۰۰

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-FLOW N-530

گروت با مقاومت ۱۰۰۰

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-FLOW 310

گروت اپوکسی با مقاومت بالا و بدون جمع شدگی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-FLOW 650

گروت اپوکسی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-FLOW 600

افزودنی منبسط شونده

دانلود برگه مشخصات فنی