محصولات شیمی بتن افرازبناانواع ماستیک و درز بندها

responsive

AFRAFLEX F-700

ماستیک پایه قیری اصلاح شده سرد اجرا

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRAFLEX F-900

ماستیک پایه قیری اصلاح شده گرم اجرا

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRAFLEX FR-225

ماستیک پایه قیری اصلاح شده مقاوم نفتی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRAFLEX OP-360

ماستیک پلی یورتان تک جزئی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRAFLEX TP-360

ماستیک پلی یورتان دو جزئی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRAFLEX PS-500

ماستیک درز بندی دو جزئی ، بر پایه پلی سولفاید

دانلود برگه مشخصات فنی